14 de outubro de 2021

O IGE

Introdución

Para que empregamos o R no IGE? 1. Automatización de procesos

 2. Tratamento estatístico da información

 3. Elaboración de informes automatizados

 4. Elaboración de aplicacións web dinámicas

Automatización de procesos

Información

 • Ademais de información propia, empregamos información procedente de diversas fontes de información

  • Dirección Xeral de Tráfico (DGT)
  • Servizo de Emprego Público
  • Ministerio de Fomento
 • Esta información pode ser mensual, trimestral, anual…

 • O que implica que cada mes, trimestre, ano… temos que facer o mesmo procedemento

Que fixemos?

 • Automatizar moitos destes procedementos que se repiten mensualmente, trimestralmente, … empregando R

Automatización de procesos

Un exemplo: Información de contratos rexistrados (SEPE)

 • Descarga da información mensual de contratos rexistrados da páxina do SEPE
library(readxl)
url="http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/
datos_avance/xls/contratos_prov/contratos_sexedadsec_Galicia.xls"
download.file(url,"R:/Servicios/Difusion/OPERACIÓNS ESTATISTICAS/_BANCO DE SERIES
       CONXUNTURA/cargas boletín B/contratos.xls",mode="wb")
 • Identificación dos códigos do SEPE cos códigos da nosa base de datos

 • Grabación da información na base de datos de Mysql

series="('CIT','CICI','CTOT','CTT','CTT','CTF')"
actualizar_BSC(datos,series,actualizar)
 • Paquetes empregados: readxl, tidyverse, RODBC,stringi

Automatización de procesos

Un exemplo: Información de contratos rexistrados (SEPE)

Automatización de procesos

Moitos procesos

library(tidyverse)
library(readxl)
library(RODBC)
library(stringi)
library(RODBC)
library(openxlsx)
source("R:/Servicios/Difusion/programas/BSC/actualizar_BSC.R")

source("Consumo_gasolinas.R",encoding="UTF-8") ####CORES
source("Licitacion_oficial_fomento.R",encoding="UTF-8") ###MINISTERIO DE FOMENTO
source("Visados.R",encoding="UTF-8") ###MINISTERIO DE FOMENTO
source("Matriculacion_vehiculos.R",encoding="UTF-8") ###DGT
###CITROEN, HAI QUE DICIRLLE QUE MES E ANO QUERES LER
mes="Diciembre"
mes2=12
ano=2020
source("citroen.R",encoding="UTF-8") ###CITROEN
####MERCADO LABORAL
source("convenios.R",encoding="UTF-8") ###CONVENIOS
source("contratos.R",encoding="UTF-8") ##CONTRATOS

Tratamento estatístico da información

Base de datos sociodemográfica: contén información socioeconómica da poboación residente en Galicia

 • As características demográficas de cada persoa (nome, apelidos, sexo, idade, nacionalidade, etc.)
 • A súa relación coa actividade económica: se traballou no ano de referencia e as características dos postos de traballo desempeñados
 • Se percibiu unha pensión contributiva da Seguridade Social no ano de referencia e as características da mesma
 • Se se viu afectada por fenómenos demográficos do tipo nacemento, defunción e/ou matrimonio
 • Identificación das relacións de parentesco e de convivencia entre persoas
 • Información xeorreferenciada do lugar de residencia e do lugar de traballo

Tratamento estatístico da información

Base de datos sociodemográfica

Tratamento estatístico da información

Que empregamos para cruzar todos estes rexistros?

 • O DNI
 • Nome, apelidos, sexo, data de nacemento, concello de residencia

Tratamento estatístico da información